PRIMARIA COMUNEI ODAILE

Judetul Buzau

ANGAJARI


    Primaria comunei Odaile, judetul Buzau, anunta scoaterea la concurs a unui  post de referent, agent agricol II (debutant), functie contractuala.

    Concursul va consta in proba scrisa si orala (interviu) care vor avea loc in data de 29 octombrie 2007, ora 10,  la sediul Primariei Odaile, judetul Buzau.

    Conditii de participare la concurs:
   
    Conditii generale:
    Poate ocupa postul scos la concurs persoana care:
    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
    d) are capacitate deplina de exercitiu;
    e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
    f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia respectiva;
   g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
    h) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
    i) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

    Conditii specifice:
    -  Studii liceale cu diploma de bacalaureat.
    -  calificari sau specializari cadastru si cartografie (absolvite sau in curs de absolvire).


    Dosarele de concurs vor cuprinde urmatoarele acte:
    -  cerere de participare la concurs;
    -  curriculum vitae;
    -  acte de studii in original si copie;
    -  acte stare civila (nastere, casatorie) original si copie;
    -  copie carte munca;
    -  copie BI/CI;
    -  cazier;
    -  certificat medical, fisa medicala pentru angajare vizata;
    -  recomandare de la ultimul loc de munca;
    -  declaratia pe propria raspundere ca nu a efectuat activitati de politie politica.

    Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Odaile, judetul Buzau, pana la data de 26 octombrie 2007, orele 1000.

     Bibliografia pentru concurs este afisata la sediul Primariei comunei Odaile, judetul Buzau, si pe site-ul institutiei, la adresa www.primariaodaile.ro, sectiunea angajari.

    Relatii suplimentare la numarul de telefon 0238/525494, persoana de contact, secretar Constantin Somoiag.


    Bibliografia pentru concurs:
    1. Legea Administratiei Publice Locale: Legea 215/2001, republicata;
    2. Legea Fondului Funciar-Legea 181991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   3. Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere-Legea nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4. Legea zootehniei-Legea 72/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    5. Ordonanta privind identificarea si înregistrarea suinelor,ovinelor si caprinelor-O.U.G nr. 127/2003, cu modificarile ulterioare;
    6. Ordonanta privind registrul agricol-O.G.nr. 1/1992;
    7. Hotarârea privind procedura de eliberare a certificatului de producator –H.G.661/2001,cu modificarile ulterioare;
    8. H.G. 890/2005, HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor.

Anunt concurs Detalii 17.12.2018
Anunt concurs Detalii SOFER MICROBUZ
Anunt Nr. 1587/21.09.2018 Detalii
Anunt concurs Detalii Pentru ocuparea postului de sofer transport prescolari si elevi
Anunt angajare Detalii 28.09.2007